วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่คุณภาพและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ค่านิยมหลักขององค์กร (OBEC Core Value)

“เป็นองค์กรที่มีชีวิต (Organic) พร้อมจิตเอื้ออาทร (Benevolence)  
มีอาภรณ์คือความขยัน (Eagerness) ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม (Compliance)  ”


พันธกิจ (Mission)
          ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
          ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
          ๔. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          ๕. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
          ๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
          ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand๔.๐


เป้าประสงค์ (
Goals)
          ๑.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดี
ของชาติมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นซื่อสัตย์สุจริตมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรม

          ๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปะดนตรีกีฬาภาษาและอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
          ๓. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความรู้มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
          ๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
          ๕. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
          ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีการกำกับติดตามประเมินผลมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy)

           กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ

            กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้

            กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน

            กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

                  จุดเน้นที่ 1    Resort Office

                 จุดเน้นที่ 2    e – Office

                 จุดเน้นที่ 3    5 หน่วยงานสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน

                 จุดเน้นที่ 4    เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

                 จุดเน้นที่ 5    ICT เพื่อการเรียนรู้

                 จุดเน้นที่ 6    พัฒนากระบวนการคิด

                 จุดเน้นที่ 7    พัฒนาการอ่าน การเขียน

                 จุดเน้นที่ 8    ห้องเรียนคุณภาพ

                 จุดเน้นที่ 9    5 เรื่องประเทืองปัญญา

                 จุดเน้นที่ 10    1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม

                 จุดเน้นที่ 11    ครูมืออาชีพเสมาทอง

                 จุดเน้นที่ 12    คุณธรรมนำความรู้

                 จุดเน้นที่ 13    พัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

                 จุดเน้นที่ 14    สร้างจุดขายที่แตกต่าง

                 จุดเน้นที่ 15    ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน

                 จุดเน้นที่ 16    SBM (School Based Management)


ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

663340
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
143
764
907
653294
38128
60591
663340

Your IP: 18.210.24.208
2020-01-27 06:44