สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. วิสัยทัศน์
     นักเรียนลพบุรี เขต 2 อ่านออก เขียนได้ ทำเลขได้ ใฝ่ดี มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ เปิดโอกาสการบริหารแบบมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. พัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ทำเลขได้
     3. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
     4. พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
     5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าประสงค์
           1. ประชากรวัยเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
           2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนอ่านออกเขียนได้ทำเลขได้เหมาะสมกับระดับชั้น
           3. นักเรียนระดับปฐมมัยมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           4. นักเรียนในสังกัดเป็นคนดีมีคุณธรรม
           5. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชนะเลิศการประกวดแข่งขัน
           6. การบริหารงานดำเนินไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลยุทธ์
             จากวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จึงกำหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเด็กปฐมวัยให้พร้อมเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อ่านออก เขียนได้ ทำเลขได้
             กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
             กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
             กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. ผลผลิต
           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีการดำเนินงาน 6 ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
           1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
           2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
           3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
           4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
           5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

6. จุดเน้น และตัวชี้วัดการดำเนินงาน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้กำหนดจุดเน้น และตัวชี้วัดการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
           6.1 จุดเน้น
                    1) นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ ทำเลขได้
                    2) นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 95 เป็นคนดี มีคุณธรรม
                    3) นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระชาติ ไม่น้อยกว่า 30 รายการ
                    4) กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
           6.2 ตัวชี้วัด
                   1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย

                   2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้

                   3) ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง

                   4) ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
                   5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95 ได้รับการอบรม พัฒนา มีความรู้ความเข้าใจตามนโยบายด้านต่าง ๆ และนำไปสู่การปฏิบัติให้ปฏิบัติบังเกิดผล 
7. โครงการ

          1. การบริหารจัดการโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน

          2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

          3. การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

          4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและพัสดุ

          5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน

          6. พัฒนาสื่อ ICT เพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ

          7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดประเมินผล

          8. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

          9. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          10. โรงเรียนคุณธรรม

          11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต


เมนูหลัก

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

445189
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
985
2591
985
424360
46278
20700
445189

Your IP: 34.236.216.93
2019-10-20 10:12