วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างคุณภาพผู้เรียน  สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย

ค่านิยมหลักขององค์กร (OBEC Core Value)

“เป็นองค์กรที่มีชีวิต (Organic) พร้อมจิตเอื้ออาทร (Benevolence)  
มีอาภรณ์คือความขยัน (Eagerness) ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม (Compliance)  ”


พันธกิจ (Mission)
          1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
          3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
          4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          5. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
          6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
          7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0


กลยุทธ์ (Strategy)

           กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ

                 จุดเน้นที่ 1    Resort Office

                 จุดเน้นที่ 2    e – Office

                 จุดเน้นที่ 3    เครือข่าย/องค์การ/หน่วยงาน  สร้างสรรค์โรงเรียน

                 จุดเน้นที่ 4    เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้

                 จุดเน้นที่ 5    ICT เพื่อการเรียนรู้

                 จุดเน้นที่ 6    พัฒนากระบวนการคิด

                 จุดเน้นที่ 7    พัฒนาการอ่าน การเขียน

                 จุดเน้นที่ 8    ห้องเรียนคุณภาพ

          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน

                 จุดเน้นที่ 9    ห้าเรื่องประเทืองปัญญา

                 จุดเน้นที่ 10  หนึ่งคน หนึ่งปี หนึ่งนวัตกรรม

                 จุดเน้นที่ 11  รางวัล "เสมาทองคำ"

                 จุดเน้นที่ 12  คุณธรรมนำความรู้

          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

                 จุดเน้นที่ 13  พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

                 จุดเน้นที่ 14  สร้างจุดขายที่แตกต่าง

                 จุดเน้นที่ 15  ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน

                 จุดเน้นที่ 16  SBM (School Based Management)


ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Youtube

youtube
 
 

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2953785
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
741
1216
1957
2942062
6518
104301
2953785

Your IP: 35.172.165.64
2023-12-04 23:16