ปฏิญญาเขตสุจริต
images 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างองค์กร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563 – 2565
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารงาน
การดำเนินงาน 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ       
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O17 E-Sevice
         - E-Money
         - AMSS
         - SMSS
         - EMIS        
         - E-Salary      
         - E-Pension
         - Webboard

การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน     
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      
O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น        
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

                  ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Youtube

youtube
 
 

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2953818
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
774
1216
1990
2942062
6551
104301
2953818

Your IP: 35.172.165.64
2023-12-04 23:50