สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

new26  เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา ๒๕๖๐

               ตามที่ สพป.ลบ.๒ ได้แจ้งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพิ่มนักเรียนเข้าใหม่ ย้ายเข้า/ย้ายออก น้ำหนัก/ส่วนสูง นักเรียนด้อยโอกาส(นักเรียนด้อยโอกาส ประเภทยากจนของนักเรียนใหม่ โรงเรียนจะต้องทำการรายงานในระบบ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. แต่หากโรงเรียนใดดำเนินการจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนกำหนด สามารถยืนยันข้อมูลในระบบก่อนได้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ของ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทาง สพฐ. ได้ทำการล้างข้อมูลผู้ใช้งานเก่าในระบบออกไปทั้งหมด ทาง สพป.ลบ.๒ จึงได้ทำการสมัครผู้ใช้งานระดับโรงเรียนใหม่ทุกโรงเรียน จึงขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ติดต่อสอบถามยูสเซอร์และพาสเวิร์ดของโรงเรียน ได้ที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหากโรงเรียนใด มีนักเรียนที่ไม่สามารถย้ายเด็กเข้าระบบได้ เนื่องจากมีการซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น ให้ทำการอับโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะทำการพิจารณาย้ายเด็กนักเรียนดังกล่าวเข้าระบบให้ และในกรณีมีนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน รวมถึงเด็กต่างด้าว ให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดของนักเรียนตามแบบทะเบียนนักเรียนติด G และอับโหลดเอกสารพร้อมรูปภาพเด็กนักเรียนดังกล่าว ผ่านระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่อนุมัติเลขประจำตัวประชาชน ๑๓หลัก ให้กับนักเรียนดังกล่าวเข้าในระบบต่อไป และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าว มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี ๑๕ ปี เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จึงขอให้ รร.สังกัด สพฐ.จำนวน ๑๓๙ รร. ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งทาง e-office  ที่ ศธ 04130/1756 ลงวันที่  9 พฤษภาคม 2560 

new26เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ 

        ๑. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center:DMC
        ๒. ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
            ๒.๑ ผ่านระบบ SchoolMIS (สำหรับโรงเรียนสังกัด สพป.) และ
            ๒.๒ ผ่านระบบ Secondary Grading System:SGS (สำหรับโรงเรียนสังกัด สพม.)
        ๓. ข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา ผ่านระบบ B-OBEC
        ๔. ข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา ผ่านระบบ M-OBEC
        ๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ EMIS
        ๖. ข้อมูลนักเรียนยากจน ผ่านระบบคัดกรอง CCT
        เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา การวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ได้วางแผนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดปีการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งทาง e-office  ที่ ศธ 04130/1985 ลงวันที่  25 พฤษภาคม 2560 

การจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card

                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน  และการบริการภาครัฐ โดยใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card ใบเดียวในการขอรับบริการ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน และคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการแทนการเรียกสำเนาเอกสาร โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Population Information Linkage Center)  โดยได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนให้กับโรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๒๐๔ เครื่อง

                   ซึ่งในการดำเนินงานเบื้องต้น   ให้โรงเรียนจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ของโรงเรียนมารับเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card พร้อมทั้งนำรหัส PIN เพื่อทำการลงทะเบียนในระบบ ตรวจสภาพการใช้งานของเครื่อง บันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์  และทำการส่งมอบให้โรงเรียน   ที่ห้องประชุมพระภาวนา(วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐  และขอให้โรงเรียน แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กับผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ นางอรัญญา  อางอน   โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๘ ๒๖๙ ๑๕๓๔
หมายเหตุ  การขอรหัส PIN ให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล DMC ของโรงเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอรหัส PIN จากอำเภอ  หรือเทศบาลที่ให้บริการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการลงทะเบียนบันทึกการแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรประชาชน แบบ Smart Cardเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 


เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 
2558     
         
  ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ Data Management Center หรือ DMC ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58/ 
         สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 140 โรง จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ DMC ซึ่งเป็นการรายงาน และปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน การย้ายเข้า, ย้ายออก, ออกกลางคัน, จำหน่าย, สอบได้ สอบตก ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 
          ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นข้อมูลนักเรียนที่กำลังศึกษาในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น และห้ามทำการย้ายเข้า, 
ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย สำหรับนักเรียนที่ได้ ย้ายเข้า, ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย หลังวันที่สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในระบบ DMC โดยเด็ดขาด  

           หนังสือแจ้งโรงเรียน/คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดที่นี่          

 

 

เรื่อง การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

                    ด้วย สพฐ.ได้รับเรื่องร้องเรียน เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนเป็นเท็จในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านและทำให้รัฐต้องเสียประโยชน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอความร่วมมือโรงเรียน จัดทำข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ให้มีจำนวนนักเรียนถูกต้องกับความเป็นจริง หากพบว่ามีโรงเรียนใดกรอกข้อมูล หรือให้ข้อมูลเป็นเท็จ มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  [ หนังสือแจ้งโรงเรียน ]

ดาวน์โหลด แบบประมาณการ ปร. 4 ปร. 5  และ ปร. 6             

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 2   

         ระบบได้เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยเจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,  ย้ายเข้า, ย้ายออก,  แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรก และข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่หลังวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยให้ยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  แต่หากมีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนหลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คุณอรัญญา  โทร. 0982691534
           
https://portal.bopp-obec.info/obec58


การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
       
ด้วย สพฐ.ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและพบว่ามีนักเรียนที่ยังคงซ้ำซ้อนอยู่
จำนวน 66 คน ตามหนังสือที่ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04130/2557 ลว. 14 ส.ค.2558  จึงขอให้โรงเรียน
ที่มีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และเรียนที่อยู่โรงเรียนจริง ให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ในระบบ DMC
ของภาคเรียนที่ 2  ที่เว็บไซต์ DMC58 ภาคเรียนที่ 2 https://portal.bopp-obec.info/obec58/

[หนังสังสั่งการ]        [แนวทางแก้ไขกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน]
                 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

         ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2558 ของสพฐ. ในช่วงเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม  2558  ให้โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.ทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  

           จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  ปีการศึกษา2558โดยแบ่งการจัดทำข้อมูลออกเป็น ช่วง คือ
            1. ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชนEFA  ภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2558
            2.ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ (EMIS)
             3. และข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่เว็บไซต์  
http://bobec.bopp-obec.info/index.php
ภายในวันที่
  10 ตุลาคม 2558

[คู่มือระบบ EMIS] [คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง] [ยูสเซอร์เข้าระบบ

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

การจัดสรรงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การกำหนดแบบ
ประมาณการในการของบป
ระมาณเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
[หนังสือนำส่ง][แบบประมาณการ]ตัวอย่างประมาณราคา[30 พ.ค.57]
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 ค่าติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- ประปา [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][08 พ.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน เรื่อง อนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรี
ยนการสอนและ
การเรียนรู้อาชี
พในโรงเรียนดีศรีตำบล [หนังสือนำส่ง][25 มี.ค.57] 
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ขั้
นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ กรณีโรงเรียน
ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติของสถานศึกษา [หนังสือนำส่ง][แนวทางฯ]
[หลักเกณฑ์] [แบบรายงาน] [21 มี.ค.57ล

- เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง บ้านมหาโพธิ และวัดโพธิ์งาม
เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบดำเนินงาน [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[21 มี.ค.57] 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[10 มี.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556
[หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][30 ม.ค.57]  
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[30 ม.ค.57]  

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดสรรงบประมาณ

   

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่