สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

new26   การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557

                  ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center หรือ DMC ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/  สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา แผนการรับนักเรียน การย้ายเข้า/ย้ายออก/ออกกลางคันหรือจำหน่าย, การเลื่อนชั้น, ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558
หมายเหตุ      การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล่าว ให้ใช้ข้อมูลนักเรียนระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 เท่านั้น ในกรณีที่มีนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย หลังวันที่สอบปลายภาค 2557 ห้ามดำเนินการโดยเด็ดขาด  เนื่องจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันสอบปลายภาค 2557 จะนำไปรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระบบระบบบริหารสถานศึกษา(ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม) ซึ่งจะต้องรายงานข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2558 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่  คุณอรัญญา อางอน โทร.0820901322   
[เว็บไซต์จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557] [คู่มือการจัดทำฯ] [แนวทางการดำเนินการกรณีมีนักเรียนซ้ำซ้อน]ระบบการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ระยะที่ 2

           
            ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557  ระยะที่ 2 ที่เว็บไซต์ 
http://portal.bopp-obec.info/obec57/ จึงขอให้ รร.ในสังกัด สพฐ. เริ่มดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์  และทำการย้ายเข้า ย้ายออกในระบบ โดยให้ทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย.57  ก่อนเวลา24.00 น.  [เอกสารแนบ 1]  [เอกสารแนบ 2]  [เอกสารแนบ 3]  

        ปรแกรมแปลงชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน

       สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาในการไม่สามารถนำเด็กเข้าระบบได้  เนื่องจากสถานะ รอเข้า/ไม่สำเร็จ  โรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้โดยการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตนของเด็กในระบบ โดยศึกษาแนวทางการดำเนินการการเกี่ยนกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ ด้านล่าง

          [หนังสือสั่งการ] [แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ] [ยูสเซอร์ DMC] [แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ]


 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (
EMIS)

         ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2557 ของสพฐ. ในช่วงเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม  2557  ให้โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.ทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  

           จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  ปีการศึกษา 2557โดยแบ่งการจัดทำข้อมูลออกเป็น 2 ช่วง คือ
            1. ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  ภายในวันที่  21 กรกฎาคม 2557
            2.ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่  10 ตุลาคม 2557

[หนังสือแจ้งโรงเรียน] [คู่มือระบบ EMIS] [คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง] [ยูสเซอร์เข้าระบบ] 30 มิ.ย.2557


ระบบการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ระยะที่ 1
           
ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557  ระยะที่ 1 ที่เว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec57/ จึงขอให้ รร.ในสังกัด สพฐ. เริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบและทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 10 มิ.ย.57  โดย สพป.ลบ.2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ในระหว่าง 29 - 31 พ.ค. - 1 มิ.ย.57  จึงขอให้โรงเรียนส่งผู้ที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูล รร.ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว  [เอกสารแนบ 1]  [เอกสารแนบ 2]  [เอกสารแนบ 3]

 โปรแกรมแปลงชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

การจัดสรรงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การกำหนดแบบ
ประมาณการในการของบป
ระมาณเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
[หนังสือนำส่ง][แบบประมาณการ]ตัวอย่างประมาณราคา[30 พ.ค.57]new26
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 ค่าติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- ประปา [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][08 พ.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน เรื่อง อนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรี
ยนการสอนและ
การเรียนรู้อาชี
พในโรงเรียนดีศรีตำบล [หนังสือนำส่ง][25 มี.ค.57] 
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ขั้
นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ กรณีโรงเรียน
ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติของสถานศึกษา [หนังสือนำส่ง][แนวทางฯ]
[หลักเกณฑ์] [แบบรายงาน] [21 มี.ค.57ล

- เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง บ้านมหาโพธิ และวัดโพธิ์งาม
เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบดำเนินงาน [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[21 มี.ค.57] 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[10 มี.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556
[หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][30 ม.ค.57]  
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[30 ม.ค.57]  

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดสรรงบประมาณ

   

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่