สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน


new26  
เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 

          สพฐ. ได้เปิดระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุง  แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่เว็บไซต์ Data Management Center  หรือ https://portal.bopp-obec.info/obec59/auth/login  และให้โรงเรียนทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. รายละเอียด 1  รายละเอียด 2

เรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขของข้อมูลพิกัดโรงเรียนให้มีความถูกต้อง
          ด้วย สนผ.ได้ร่วมมือกับ NUQLIS Team จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบจัดเก็บพิกัดโรงเรียนที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการบริหารจัดการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว อยู่ในระบบ DMC แต่เนื่องจากข้อมูลพิกัดโรงเรียนที่มีอยู่ในระบบ ยังไม่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  จึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บพิกัดโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนได้ทำการตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงให้มีความถูกต้องต่อไป  ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

[หนังสือสั่งการ]  [รหัส SMIS 8 หลัก]  [คู่มือการดำเนินการ  เขต  / สพฐ.]
 

เรื่อง  การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา [EMIS]

              สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๔๐ โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และในการนี้  สพป.ลพบุรี เขต ๒ ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานระบบ EMIS ระดับสถานศึกษามาแจ้งเพื่อทราบ  หากสถานศึกษาใด ต้องการให้ลบบัญชีชื่อผู้ใช้งานที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้ติดต่อผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่เพื่อทำการลบบัญชีชื่อผู้ใช้งานดังกล่าวต่อไป  โทร.098 269 1534  
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1602 [หนังสือสั่งการ] [ คู่มือการจัดทำโปรแกรม] [บัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน]        
                  

 ด่วนที่สุด  เรื่อง  การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 ในระบบ DMC

           ตามที่ สพป.ลพบุรี เขต 2  ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 140 โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center  ของปีการศึกษา 2559 โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียน ให้เป็น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559   และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ก่อนเวลา 24.00 น. นั้น
            เนื่องจาก  การดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center  ของปีการศึกษา 2559 มีการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลหลายรายการ ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec59/  มีความล่าช้า และยุ่งยาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาไม่เป็นไปตามกำหนดปฏิทิน  สพฐ.จึงเปิดให้มีการอับโหลดข้อมูลดังกล่าวขึ้นไปในระบบ Data Management Center ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น .
เฉพาะโรงเรียนที่ยังดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ

[คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสฯ]     [แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสฯ]

 เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559

         สพป.ลพบุรี เขต 2   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 140 โรงเรียนดำเนินการดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center  ของปีการศึกษา 2559โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลผู้ใช้งานระดับโรงเรียน  เพิ่มนักเรียนเข้าใหม่  ย้ายเข้า/ย้ายออก ให้เป็น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส น้ำหนัก/ส่วนสูง  และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ก่อนเวลา 24.00 น. และในกรณีที่โรงเรียนจัดข้อมูลนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ทำการยืนยันข้อมูลก่อนกำหนด  เพื่อที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของสถานศึกษาก่อนที่ระบบจะปิด และหากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่ไม่สามารถย้ายเด็กเข้าระบบได้ เนื่องจากมีการซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น ให้ทำการอับโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนทันที(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะทำการพิจารณาย้ายเด็กนักเรียนดังกล่าวเข้าระบบให้   และในกรณีนักเรียนไม่มีเลขประชาชน 13 หลักให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดของนักเรียนดังกล่าว(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  และอับโหลดเอกสารผ่านระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่เป็นผู้อนุมัติเลขประชาชน 13 หลัก ให้กับนักเรียนดังกล่าวเข้าในระบบต่อไป  เข้าจัดทำข้อมูลที่เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec59/auth/login  [หนังสือราชการ]
[ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ][คู่มือการจัดทำข้อมูล] [แบบยืนยันตัวตน/แบบนักเรียนติด G/แบบทะเบียนนักเรียน]   
 

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

การจัดสรรงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การกำหนดแบบ
ประมาณการในการของบป
ระมาณเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
[หนังสือนำส่ง][แบบประมาณการ]ตัวอย่างประมาณราคา[30 พ.ค.57]
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 ค่าติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- ประปา [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][08 พ.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน เรื่อง อนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรี
ยนการสอนและ
การเรียนรู้อาชี
พในโรงเรียนดีศรีตำบล [หนังสือนำส่ง][25 มี.ค.57] 
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ขั้
นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ กรณีโรงเรียน
ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติของสถานศึกษา [หนังสือนำส่ง][แนวทางฯ]
[หลักเกณฑ์] [แบบรายงาน] [21 มี.ค.57ล

- เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง บ้านมหาโพธิ และวัดโพธิ์งาม
เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบดำเนินงาน [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[21 มี.ค.57] 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[10 มี.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556
[หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][30 ม.ค.57]  
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[30 ม.ค.57]  

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดสรรงบประมาณ

   

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่