สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

new26 

เรื่อง   การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
            ด้วย สพฐ. ได้เปิดระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มาเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบ ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สพป.ลพลพบุรี เขต ๒  ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพิ่มนักเรียนเข้าใหม่  ย้ายเข้า/ย้ายออก  น้ำหนัก/ส่วนสูง  นักเรียนด้อยโอกาส(นักเรียนด้อยโอกาส ประเภทยากจนของนักเรียนใหม่ โรงเรียนจะต้องทำการรายงานในระบบภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทาง สพฐ. ได้ทำการล้างข้อมูลผู้ใช้งานเก่าในระบบออกไปทั้งหมด   ทาง สพป. จึงได้ทำการสมัครผู้ใช้งานระดับโรงเรียนใหม่ทุกโรงเรียนจึงขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว  ติดต่อสอบถามยูสเซอร์และพาสเวิร์ดของโรงเรียน  ได้ที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
            สพป.ลพบุรี เขต ๒   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๓๙ โรงเรียน  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนสามารถเข้าจัดทำข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์  https://portal.bopp-obec.info/obec60/  และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ ๑  ถึงวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น.  แต่หากโรงเรียนใดดำเนินการจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนกำหนด  สามารถยืนยันข้อมูลในระบบก่อนได้  เพื่อที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ลิงค์เว็บไซต์/  หนังสือสั่งการ/  คู่มือการจัดทำข้อมูล/  สิ่งที่ส่งมาด้วย

 เรื่อง  การจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน  และการบริการภาครัฐ โดยใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card ใบเดียวในการขอรับบริการ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน และคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการแทนการเรียกสำเนาเอกสาร โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Population Information Linkage Center)  โดยได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนให้กับโรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๒๐๔ เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรที่แนบมาพร้อมนี้ 
               ในการดำเนินงานเบื้องต้น   ให้โรงเรียนจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ของโรงเรียนมารับเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card พร้อมทั้งนำรหัส PIN เพื่อทำการลงทะเบียนในระบบ และบันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์ที่ห้องประชุมพระภาวนา(วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการใช้งาน (ยืม)ในโรงเรียนเป็นระยะเวลา จำนวน ๕ ปี สำหรับการนำไปใช้งานนั้น จะแจ้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  ในหลักการเบื้องต้นให้ทำการลงทะเบียนบันทึกการ แจกจ่าย ตรวจสภาพการใช้งานของเครื่อง และทำการส่งมอบให้โรงเรียน  กลุ่มนโยบายและแผนขอให้โรงเรียน แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ คุณอรัญญา  อางอน  โทร.08 0663 9944

 

ตารางการตรวจรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน / หนังสือแจ้งโรงเรียน


เรื่อง  การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2559
               สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 โรงเรียน รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบ Data Management Center ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลนักเรียน ในเรื่องของการย้ายเข้า/ ย้ายออก, ออกกลางคัน/ จำหน่าย, สอบได้/สอบตก ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่เรียนอยู่ในโรงเรียนระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น โดยให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลข้อมูลให้ครบถ้วน และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 เมษายน 2560 เพื่อที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะได้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนที่ระบบปิด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
[รายละเอียด]

 เรื่อง  ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัด ในระบบ DMC                                                                                                

                  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการประมวลผลข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนในระดับประเทศและพบว่าทั้งประเทศมีนักเรียนซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน ซึ่งรวมทั้งสิ้น 105,738 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีนักเรียนในระบบ DMC ที่เป็นรายชื่อซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่นทั้งสิ้น 174 คน จำนวน 61 โรงเรียน โดยให้โรงเรียนทำการตรวจสอบข้อมูลว่ามีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนของท่านหรือไม่ ถ้ามีนักเรียนตามรายชื่อเรียนอยู่ที่โรงเรียนของท่านจริง ให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตนในระบบ DMC  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
             เนื่องจาก ระบบ DMC มีพื้นที่ในการประมวลผลไม่เพียงพอ  จึงทำให้ระบบการทำงานไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อชดเชยเวลาในการดำเนินงานของโรงเรียน  จึงเลื่อนการประมวลผลนักเรียนซ้ำซ้อนให้พร้อมกับการประมวลผลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา  โดยตัดยอด  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อให้การจำหน่าย ย้าย และอับโหลดเอกสารยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2560
[หนังสือสั่งการ / วิธีอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน / แบบยืนยันตัวตน ]


เรื่อง การคัดกรองนักเรียนยากจน   
           ด้วย สพป.ลพบุรี เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 139 โรงเรียน ทำการคัดกรองนักเรียนยากจนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของภาคเรียนที่ 2/2559 โดยยึดเกณฑ์ครอบครัวมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน/จำนวนบุคคลในครัวเรือน  ทำการคัดกรองโดยใช้แบบ  นร.01   และ นร.02   ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  16 มีนาคม 2560 และจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนยากจน   เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน พร้อมข้อมูลนักเรียนยากจนที่ผ่านการคัดกรองนักเรียนยากจนซึ่งได้แก่  แบบ นร.01 ที่ผ่านการรับรองข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงเรียน   และ นร.02 ผ่านการรับรองจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกำนัน  หรือผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.หรือ อพม. เพื่อนำมาบันทึกข้อมูลในระบบฯ 

            สพป.ลพบุรี เขต 2   ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนยากจน   ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลในระบบฯ  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ชั้น 1  โดยขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามแบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่  12 มีนาคม 2560
หมายเหตุ  ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำคอมพิวเตอร์โนตบุ๊คหรือแทบเล็ต โรงเรียนละ 1 เครื่องพร้อมปลั๊คไฟสามตามาในวันดังกล่าวด้วย
[หนังสือสั่งการครั้งที่ 1 / หนังสือแจ้งกำหนดการประชุม  / ตารางการประชุม / ยูสเซอร์ admin ระดับโรงเรียน]

เรื่อง การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ของสถานศึกษา
           ตามที่ สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกโรงเรียน ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมานั้น จากการตรวจสอบการจัดทำข้อมูลดังกล่าวของสถานศึกษา ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 พบว่ามีสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดทำและยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 103 โรงเรียน ยังคงเหลืออีก จำนวน 36 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอเร่งรัดโรงเรียนที่ยังดำเนินการไม่เสร็จให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2560[ เอกสารแนบ ]


เรื่อง การจัดทำข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS) ประจำปี พ.ศ. 2560
           เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลที่พร้อมใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สพป.ลพบุรี เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 139 โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS) ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของโรงเรียน ข้อมูลครู คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA โดยขอให้ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่าวให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 [ เอกสารแนบ ]

 

เรื่อง  การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ของสถานศึกษา
            เนื่องจากในปี 2559 ได้มีการแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)  ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 แล้วนั้น และทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มสารสนเทศ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ใหม่ และสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 โรงเรียนทำการปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ลิงค์การจัดทำข้อมูล  http://bobec.bopp-obec.info/area_main.php       [หนังสือสั่งการ][คู่มือการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล]


โปรแกรมรวมไฟล์ PDF แบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม PDFBinder
            โปรแกรมรวมไฟล์ PDFBinder เป็นโปรแกรมรวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์ ให้เป็นไฟล์เดียวกัน โดยมีวิธีดาวน์โหลดโปรแกรม ติดตั้ง และใช้งานง่าย และเป็นโปรแกรมประเภทฟรีแวร์  มีขนาดเล็ก  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดในคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้  คู่มือ[สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ] [ดาวน์โหลดโปรแกรม]


 
เรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขของข้อมูลพิกัดโรงเรียนให้มีความถูกต้อง 
           สพฐ.ได้ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลพิกัดโรงเรียน ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 แล้ว พบว่า มีโรงเรียนดำเนินการแล้ว 133 โรงเรียน จากทั้งหมด   139   คงเหลืออีก 6 รร.ที่ยังไม่ได้เข้าทำการปรับปรุงข้อมูลพิกัดในระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย.2559 เวลา 13.13 น.) 

ลิงค์สำหรับการตรวจสอบจุดพิกัด  http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/schoollocation.html
[หนังสือสั่งการ ครั้งที่ 1] [ หนังสือติดตามครั้งที่ 2] [รหัส SMIS 8 หลัก] [คู่มือการดำเนินการ เขต / สพฐ.]

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2

          พฐ. ได้เปิดระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุง  แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่เว็บไซต์ Data Management Center  หรือ https://portal.bopp-obec.info/obec59/auth/login  และให้โรงเรียนทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. รายละเอียด 1  รายละเอียด 2

 เรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขของข้อมูลพิกัดโรงเรียนให้มีความถูกต้อง

             ด้วย สนผ.ได้ร่วมมือกับ NUQLIS Team จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบจัดเก็บพิกัดโรงเรียนที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการบริหารจัดการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว อยู่ในระบบ DMC แต่เนื่องจากข้อมูลพิกัดโรงเรียนที่มีอยู่ในระบบ ยังไม่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  จึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บพิกัดโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนได้ทำการตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงให้มีความถูกต้องต่อไป  ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

[หนังสือสั่งการ]  [รหัส SMIS 8 หลัก]  [คู่มือการดำเนินการ  เขต  / สพฐ.]

 

 

 

เรื่อง  การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา [EMIS]

              สพป.ลพบุรี เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 140 โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 และในการนี้  สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานระบบ EMIS ระดับสถานศึกษามาแจ้งเพื่อทราบ  หากสถานศึกษาใด ต้องการให้ลบบัญชีชื่อผู้ใช้งานที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้ติดต่อผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่เพื่อทำการลบบัญชีชื่อผู้ใช้งานดังกล่าวต่อไป  โทร.098 269 1534   

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1602 [หนังสือสั่งการ] [ คู่มือการจัดทำโปรแกรม] [บัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน]                           

 ด่วนที่สุด  เรื่อง  การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 ในระบบ DMC           
           
 ตามที่ สพป.ลพบุรี เขต 2  ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 140 โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center  ของปีการศึกษา 2559 โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียน ให้เป็น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559   และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ก่อนเวลา 24.00 น. นั้น
           
             เนื่องจาก  การดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center  ของปีการศึกษา 2559 มีการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลหลายรายการ ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec59/  มีความล่าช้า และยุ่งยาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาไม่เป็นไปตามกำหนดปฏิทิน  สพฐ.จึงเปิดให้มีการอับโหลดข้อมูลดังกล่าวขึ้นไปในระบบ Data Management Center ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น .
เฉพาะโรงเรียนที่ยังดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ

 [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสฯ]     [แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสฯ]

  เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559

         สพป.ลพบุรี เขต 2   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 140 โรงเรียนดำเนินการดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center  ของปีการศึกษา 2559โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลผู้ใช้งานระดับโรงเรียน  เพิ่มนักเรียนเข้าใหม่  ย้ายเข้า/ย้ายออก ให้เป็น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส น้ำหนัก/ส่วนสูง  และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ก่อนเวลา 24.00 น. และในกรณีที่โรงเรียนจัดข้อมูลนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ทำการยืนยันข้อมูลก่อนกำหนด  เพื่อที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของสถานศึกษาก่อนที่ระบบจะปิด และหากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่ไม่สามารถย้ายเด็กเข้าระบบได้ เนื่องจากมีการซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น ให้ทำการอับโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนทันที(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะทำการพิจารณาย้ายเด็กนักเรียนดังกล่าวเข้าระบบให้   และในกรณีนักเรียนไม่มีเลขประชาชน 13 หลักให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดของนักเรียนดังกล่าว(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  และอับโหลดเอกสารผ่านระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่เป็นผู้อนุมัติเลขประชาชน 13 หลัก ให้กับนักเรียนดังกล่าวเข้าในระบบต่อไป  เข้าจัดทำข้อมูลที่เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec59/auth/login  [หนังสือราชการ][ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ][คู่มือการจัดทำข้อมูล] [แบบยืนยันตัวตน/แบบนักเรียนติด G/แบบทะเบียนนักเรียน]    

 

 


 เรื่อง  การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (BOBEC) ปีการศึกษา 2558

          ด้วย สพฐ.ให้โรงเรียนในสังกัดทำการตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา และให้ทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อที่ สพฐ.จะได้นำข้อมูลไปบริหารจัดการและประมวลผลเป็นภาพรวมของ สพฐ.ต่อไป
 [ หนังสือสั่งการ/คู่มือการจัดทำข้อมูล ]

 เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558     

           ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ Data Management Center หรือ DMC ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58/ 
         สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 140 โรง จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ DMC ซึ่งเป็นการรายงาน และปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน การย้ายเข้า, ย้ายออก, ออกกลางคัน, จำหน่าย, สอบได้ สอบตก ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 
          ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นข้อมูลนักเรียนที่กำลังศึกษาในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น และห้ามทำการย้ายเข้า, 
ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย สำหรับนักเรียนที่ได้ ย้ายเข้า, ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย หลังวันที่สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในระบบ DMC โดยเด็ดขาด  

           หนังสือแจ้งโรงเรียน/คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดที่นี่          

เรื่อง การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

                    ด้วย สพฐ.ได้รับเรื่องร้องเรียน เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนเป็นเท็จในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านและทำให้รัฐต้องเสียประโยชน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอความร่วมมือโรงเรียน จัดทำข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ให้มีจำนวนนักเรียนถูกต้องกับความเป็นจริง หากพบว่ามีโรงเรียนใดกรอกข้อมูล หรือให้ข้อมูลเป็นเท็จ มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  [ หนังสือแจ้งโรงเรียน ]

ดาวน์โหลด แบบประมาณการ ปร. 4 ปร. 5  และ ปร. 6   

 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 2   

         ระบบได้เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยเจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,  ย้ายเข้า, ย้ายออก,  แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรก และข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่หลังวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยให้ยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  แต่หากมีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนหลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คุณอรัญญา  โทร. 0982691534
           
https://portal.bopp-obec.info/obec58

การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
       
ด้วย สพฐ.ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและพบว่ามีนักเรียนที่ยังคงซ้ำซ้อนอยู่
จำนวน 66 คน ตามหนังสือที่ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04130/2557 ลว. 14 ส.ค.2558  จึงขอให้โรงเรียน
ที่มีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และเรียนที่อยู่โรงเรียนจริง ให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ในระบบ DMC
ของภาคเรียนที่ 2  ที่เว็บไซต์ DMC58 ภาคเรียนที่ 2 https://portal.bopp-obec.info/obec58/

[หนังสังสั่งการ]        [แนวทางแก้ไขกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน]
                 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

         ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2558 ของสพฐ. ในช่วงเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม  2558  ให้โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.ทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  

           จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  ปีการศึกษา2558โดยแบ่งการจัดทำข้อมูลออกเป็น ช่วง คือ
            1. ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชนEFA  ภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2558
            2.ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ (EMIS)
             3. และข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่เว็บไซต์  
http://bobec.bopp-obec.info/index.php
ภายในวันที่
  10 ตุลาคม 2558

[คู่มือระบบ EMIS] [คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง] [ยูสเซอร์เข้าระบบ

 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 1

            ด้วยกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้เปิดระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2558 หรือ   Data
Management Center   ที่เว็บไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec58/   โดยให้โรงเรียน
ดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่   
1/2558   แล้วตั้งแต่วันที่
15 พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ก่อนเวลา 24.00 น.
จึงขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้ว
เสร็จภายในภายในกำหนด   โรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล
ไม่ทัน สพฐ. จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้ล่าช้าหรือไม่จัดสรรงบประมาณ

[ หนังสือสั่งการ ][คู่มือการจัดทำข้อมูล 2558] [แนวทางแก้ไขนักเรียนซ้ำซ้อน ]  [ข้อมูลพื้นฐาน รร. ]  [ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ]  [แบบเก็บข้อมูลนักเรียน ติด G]

หากสงสัย ให้ติดต่อสอบถามที่ผู้รับผิดงาน ระดับเขตพื้นที่  คุณอรัญญา 0982691534

 การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557

           ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center หรือ DMC ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/  สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา แผนการรับนักเรียน การย้ายเข้า/ย้ายออก/ออกกลางคันหรือจำหน่าย, การเลื่อนชั้น, ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558

หมายเหตุ      การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล่าว ให้ใช้ข้อมูลนักเรียนระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 เท่านั้น ในกรณีที่มีนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย หลังวันที่สอบปลายภาค 2557 ห้ามดำเนินการโดยเด็ดขาด  เนื่องจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันสอบปลายภาค 2557 จะนำไปรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระบบระบบบริหารสถานศึกษา(ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม) ซึ่งจะต้องรายงานข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2558 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่  คุณอรัญญา อางอน โทร.0820901322   
[เว็บไซต์จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557] [คู่มือการจัดทำฯ] [แนวทางการดำเนินการกรณีมีนักเรียนซ้ำซ้อน]

 ระบบการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ระยะที่ 2

           
            ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557  ระยะที่ 2 ที่เว็บไซต์ 
http://portal.bopp-obec.info/obec57/ จึงขอให้ รร.ในสังกัด สพฐ. เริ่มดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์  และทำการย้ายเข้า ย้ายออกในระบบ โดยให้ทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย.57  ก่อนเวลา24.00 น.  [เอกสารแนบ 1]  [เอกสารแนบ 2]  [เอกสารแนบ 3]  

ปรแกรมแปลงชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน

       สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาในการไม่สามารถนำเด็กเข้าระบบได้  เนื่องจากสถานะ รอเข้า/ไม่สำเร็จ  โรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้โดยการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตนของเด็กในระบบ โดยศึกษาแนวทางการดำเนินการการเกี่ยนกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ ด้านล่าง

          [หนังสือสั่งการ] [แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ] [ยูสเซอร์ DMC] [แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ]


 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (
EMIS)

         ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2557 ของสพฐ. ในช่วงเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม  2557  ให้โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.ทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  

           จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  ปีการศึกษา 2557โดยแบ่งการจัดทำข้อมูลออกเป็น 2 ช่วง คือ
            1. ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  ภายในวันที่  21 กรกฎาคม 2557
            2.ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่  10 ตุลาคม 2557

[หนังสือแจ้งโรงเรียน] [คู่มือระบบ EMIS] [คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง] [ยูสเซอร์เข้าระบบ] 30 มิ.ย.2557


ระบบการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ระยะที่ 1
           
ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557  ระยะที่ 1 ที่เว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec57/ จึงขอให้ รร.ในสังกัด สพฐ. เริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบและทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 10 มิ.ย.57  โดย สพป.ลบ.2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ในระหว่าง 29 - 31 พ.ค. - 1 มิ.ย.57  จึงขอให้โรงเรียนส่งผู้ที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูล รร.ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว  [เอกสารแนบ 1]  [เอกสารแนบ 2]  [เอกสารแนบ 3]

 โปรแกรมแปลงชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 

การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556
1. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556  
ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน" และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556"โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริงเพียงแค่ติ้กนับสถานะนำไปออกรายงานเท่านั้น
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวนแยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว
[ข้อมูลแผนการรับนักเรียน] [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556]
3
. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน" และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556"โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริงเพียงแค่ติ้กนับสถานะนำไปออกรายงานเท่านั้น
4
.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวนแยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว

[ข้อมูลแผนการรับนักเรียน] [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556] [ยูสเซอร DMC]

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

       แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้กำหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
          1. การติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิคส์
(E-MES)
           2. การติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์
           3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็น 4 องค์กอบ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหาร และด้านนโยบายที่สำคัญ
          โดยได้จัดแบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน การติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด 225 เขต เป็นสำนักงานติดตามและประเมินผล กศ.พฐ. จำนวน 13 ภาค  ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยู่ในสำนักงานติดตามและประเมินผล กศ.พฐ. ภาคที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย สพป.สระบุรี เขต 1 – 2, สพป.ปทุมธานี 1 – 2, สพป.ชัยนาท, สพป.อ่างทอง, สพป.สิงห์บุรี, สพป.ลพบุรี 1 – 2, สพม.4 และ สพม.5
          และได้มีการแต่งตั้งผู้ติดตามและประเมินผล กศ.พฐ.ระดับเขต  ประกอบไปด้วย
           1. ผอ.สพท.หรือ รอง ผอ.สพท.ที่ ผอ.สพท.มอบหมาย
           2. ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
           3. ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
           4. ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
           5. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
             กตปน.และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
          การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.ได้กำหนดแบบติดตาม
ออก เป็น 4 องค์กอบ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
และด้านนโยบายที่สำคัญ   
            กลุ่มนโยบายและแผน ได้ร่างผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่จะทำการติดตาม แจ้งที่ประชุมรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  โดยให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่จะทำการติดตาม และแจ้งกลุ่มนโยบายและแผนรับทราบ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 ส่วนแบบติดตามฯ ที่เป็นไฟล์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไขของ สพฐ. หาก สพฐ.ปรับปรุงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำแจ้งผู้รับผิดชอบตามประเด็นทุกกลุ่มงานรับทราบต่อไปในภายหลัง

แนวทางการติดตามฯ ปีงบประมาณ 2557

  การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556   
ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 
user DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2   ที่นี่
ได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ทำการย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน นักเรียนให้ตรงตามจำนวนที่ถูกต้องในปีการศึกษา 2556 เสียก่อน (ยังมีหลายโรงเรียนที่ไม่ย้ายเด็กออกให้โรงเรียนอื่น / รวมถึงเด็กที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนแล้วด้วย)
2. สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (เด็ก G) ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ DMC อยู่ ให้ดำเนินการกรอกเกรดส่วนที่มีไปก่อน
3. ทำการกรอกเกรดนักเรียน “รายคน” โดยเข้าที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล GPA, O-NET, NT, แผนการรับนักเรียน แล้วทำตามวิธีในแต่ละหน้า
4. ปุ่มยืนยันข้อมูลยังจะไม่เปิดให้กดในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งประกาศวันล่วงหน้าอีกครั้ง
5. หลังจากกรอกเกรดและจัดการนักเรียนให้ถูกต้องแล้ว จะมีการออกรายงานทั่วประเทศในรอบสิ้นปี
6. เริ่มทำการเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น, จบการศึกษาต่อไป (ยังไม่เปิดเมนูให้ทำในขณะนี้)

การอัพโหลดไฟล์เกรด GPA
- ไฟล์เกรดที่ดาวโหลดให้ดาวโหลดไฟล์แบบฟอร์มกรอกเกรดโดยการกดปุ่ม "ดาวโหลดฟอร์มกรอกเกรด GPA" ด้านบน โดยใส่ในช่องค้นหาแค่รหัสโรงเรียนเท่านั้น(จะได้รายชื่อเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนมาเป็นไฟล์ Excel)
- การกรอกเกรดให้ดาวโหลดไฟล์ GPA รายชื่อไปทั้งโรงเรียน กรอก GPA สิ้นปีการศึกษาของชั้นประถม,มัธยมและปวช. ถ้าอนุบาลให้ข้ามไปเว้นว่างไว้ได้
จะเรียงตามรหัสนักเรียน ผู้กรอกสามารถใช้โปรแกรม Excel เรียงตามชั้นเรียนหรือเรียงแนวนอน Row เองตามความสะดวกได้ในขณะกรอกข้อมูล ห้ามสลับแนวตั้ง Column และให้หัวตารางด้านบนสุดอยู่ที่เดิม
- หลังจากนั้นให้กรอกเกรดเฉลี่ยตามรายสาระวิชาให้ครบรวมถึงเกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชาด้วย
ห้ามมีสูตรภายในไฟล์ สุดท้ายให้เซฟเป็นไฟล์ .xls (Excel 97-2003) เท่านั้น ตรวจสอบให้ถูกต้องจึงอัพโหลดเข้ามาใน DMC
วิธีการกรอกเกรด GPA
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี
- การกรอกเกรด GPA ให้กรอก GPA สิ้นปีการศึกษาของชั้นประถม,มัธยมและปวช. ถ้าอนุบาลให้ข้ามไปเว้นว่างไว้ได้
- เกรดรายสาระวิชา หากมีหลายวิชาย่อยให้นำเกรดมารวมกันแล้วหารจำนวนวิชาที่เรียนแล้วปัดขึ้นลงให้ลงตัวตามวิธีด้านล่าง
- เกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชา ให้เอาเกรดสิ้นปีการศึกษาของนักเรียนกรอกมาได้เลย
- เกรดรายสาระวิชาจะเป็น drop down ให้เลือกในหน้าเวบ, ในไฟล์ Excel ขอให้กรอกตามนี้ I (ไอ อักษรตัวใหญ่) = รอ , 0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2, 2.5 , 3, 3.5, 4, มผ. เว้นว่างไว้ , มส. เว้นว่างไว้
การอัพโหลดไฟล์ผลคะแนน O-NET
ให้ดาวโหลดไฟล์ผลคะแนน O-NET ปี 2556 จาก "เว็บประกาศและรายงานผลคะแนนโอเน็ต สทศ"
เฉพาะระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 เท่านั้น
เลือกเมนู ผลการสอบ O-NET รายบุคคล > ปีการศึกษา 2556 > ระดับชั้น 

 ดาวโหลด Excel (ห้ามแก้ไข,เปลี่ยนชื่อหรือทำการบีบอัดไฟล์ ให้ใช้ไฟล์ที่ดาวโหลดมาเลย) ทำการอัพโหลดในระบบ DMC โดยที่กดปุ่ม "นำเข้าไฟล์ผลคะแนน O-NET" ด้านบน

- สามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาทีละระดับชั้นได้เพราะมีไฟล์แยกของ ป.6,ม.3 และ ม.6 
สำหรับผู้ที่จะกรอกในหน้าเวบ DMC
- กรอกแค่ชั้น ป.6,ม.3,ม.6 เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบให้ข้ามการกรอกและเว้นว่างไว้
- ให้ผู้กรอกดูจากไฟล์ผลคะแนน O-NET ที่หัวตารางระดับผลการทำสอบ O-NET จำแนกตามวิชาที่แยกเป้นเกรด 0-4 นำมากรอกในหน้าเวบ
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี

 การอัพโหลดไฟล์ผลคะแนน NT

ให้ดาวโหลดไฟล์ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2556 (ขณะนี้ยังไม่ประกาศผล NT 2556) จาก "รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน"   เฉพาะระดับชั้น ป.3 เท่านั้น

เลือกเมนู ระดับบุคคล > ปรนัย แล้วกดปุ่มสร้างรายงาน คลิ๊กเพื่อดูวิดิโอวิธีการดาวโหลดไฟล์ NT
สำหรับผู้ที่จะกรอกในหน้าเวบ DMC
- กรอกแค่ชั้น ป.3 เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบให้ข้ามการกรอกและเว้นว่างไว้
- ให้ผู้กรอกดูจากไฟล์ผลคะแนน NT และนำมาเฉลี่ยเป็นเกรด 0-4
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี

 

สามารถเข้าดูวิดิโอสอนการใช้งาน DMC ได้ ที่ http://www.youtube.com/user/boppdmc

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และกรุณาแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียน

อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(นักเรียนติด G)
 

จากการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนData Management Center : DMC ซึ่งในขณะนี้ได้มีการประมวลผลข้อมูลแล้วพบว่า มีข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) โดยให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1. ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนศึกษาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนและไม่สามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ได้ ให้จัดส่งหลักฐานได้แก่สำเนาทะเบียนนักเรียนที่มีข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อน และแบบฟอร์มรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ DMC ของโรงเรียนเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ
3. กรณีนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) ให้แนบเอกสารเพื่อขอออกเลข 13 หลัก ได้แก่ สำเนาแบบแสดงข้อมูลรายบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ๆ บัตรต่างด้าว พาสปอร์ต หรือเอกสารอื่น ๆ ของนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยให้นำส่งเอกสารดังกล่าวทางระบบไปรษณีย์ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

[แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน] [ยูสเซอร์  DMC]

 เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

        สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สพฐ. แจ้งให้ ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC เว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจาก สพฐ.จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2556 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2556  และจะทำการปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น. สพป.ลพบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2556 ให้เสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.2556

[หนังสือสั่งการ] [แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ] [ยูสเซอร์ DMC] [แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ]

เรื่อง การรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง(BOBEC) ของสถานศึกษา 

ด้วย สพฐ. ได้ปรับปรุงให้มีการรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง(BOBEC) ผ่านทางเว็บไซต์ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน146 โรง ตรวจสอบฐานข้อมูล ในเว็บไซต์ที่ สพฐ.กำหนด และให้ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 56
[หนังสือสั่งการ]  [ คู่มือการรายงานข้อมูล]

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการชุดการศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบหุ่นยนต์

ด้วย สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอแจ้งโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดการศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบหุ่นยนต์ เข้ารับการอบรมพร้อมเด็กนักเรียน ในวันที่ 15 - 16  ส.ค.2556 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารท่ามะนาว บริเวณ รร.บ้านท่ามะนาว  โดยให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและถ่านไฟฉายขนาด 3A จำนวน 6 ก้อน มาใช้ในการอบรมดังกล่าวด้วย

[หนังสือสั่งการ]   [กำหนดการ]  [รายชื่อ รร.]

การปรับปรุงพิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ. ได้จัดทำระบบงานสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ GIS
และมีความจำเป็นต้องจัดเก็บค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียน ด้วย
โทรศัพท์
Smart Phone และ iPhone ให้มีความถูก-
ต้อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่อไป

สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
( สพฐ. และ สช.) ดำเนินการจัดเก็บค่าพิกัดตามคู่มือที่แนบมาด้วย
พร้อมนี้ และจัดส่งข้อมูลพิกัดของโรงเรียนมาที่
E-mail
: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่  26  สิงหาคม  2556
[หนังสือสั่งการ]  [คู่มือการจัดเก็บพิกัด]
[13 ส.ค.56] new26