การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ในการบริหารงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม ( ชั้น2 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2