การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นางฐิติพร เขมกรรม รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางนันทวัณณ์ หอมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ให้กับกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และศึกษานิเทศก์ ของ สพป.ลพบุรี เขต ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)สพป.ลบ 2