O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 

นางอนัฐธิภา        กระตุดนาค   ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกลุ่ม

 
 
 

นายบัณฑิต           ถาใจ       ตำแหน่ง    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 
 

นางนภาดา       ขุนชนะ   ตำแหน่ง    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 
 

นางสาวสมฤทัย       เรืองงาม   ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 

นางสาวเจริญรัตน์       บุญลา   ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 

นางสาวอรนงค์       แก้วนิล   ตำแหน่ง    นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ

 
รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow