O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี


นายธีระวุฒิ    หงษ์คำ
ตำแหน่ง     นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow