นายกิตติภพ  สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วัวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรุ่งนภา เพ็ชรไม้ ประธานกลุ่มสาลิกาดีลัง นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ ไปนิเทศ ติดตามการเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนวัดดำรงบุล โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนช่องสาลิกา โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 โรงเรียนบ้านเขาขวาง โรงเรียนพรหมรังสี โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย และโรงเรียนบ้านดีงลัง ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้มีการเตรียมความด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านเครื่องเขียนแบบเรียน ด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี มีความพร้อมและจัดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่วันแรกของการเปิดเรียน