ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน กรณีการย้ายและการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน กรณีการย้ายและการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2