ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2