10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
และ ดร.ประชา แสนเย็น นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
ผอ.กลุ่มภารกิจฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษารับชมการประชุมทางไกล
ผ่านระบบ Video Conferenceจาก สพฐ. เพื่อรับทราบแนวทาง และนโยบาย
การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา
CONNEXT ED/การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/การเลื่อนการเปิด-ปิด
ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ฯลฯณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2