ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายการติดตามประเมินผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯวิชาญ คงรัสมี ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายการติดตามประเมินผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2