พิธีลงนามเพื่อจัดทำ MOU ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยมี นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมลงนามในพิธีจัดทำ MOU ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดีของ สพป.ลพบุรี เขต 2 จึงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้
1.การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
2.การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ
3.การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและยืนหยัดต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
4.การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ
5.การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม