รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565