วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติภพ สระสงครามภู รองฯผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางอรัญญา อางอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะที่ 2 โรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนพรหมรังสี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติภพ สระสงครามภู รองฯผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางอรัญญา อางอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะที่ 2 โรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนพรหมรังสี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี