วันที่ 12 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่(ศป.ปส.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 12 คน ร่วมกิจกรรมการค้นหา คัดกรอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565