วันที่ 14 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ รองฯวิชาญ คงรัสมี และคณะกรรมการประเมิน เข้าประเมินการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอลำสนธิ อำเภอลำสนธิ เป็นผู้รับการประเมิน ณ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157