วันที่ 14 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู และคณะกรรมการประเมิน เข้าประเมินการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน อำเภอพัฒนานิคม เป็นผู้รับการประเมิน ณ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์