วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมกล่าวบรรยายถึงความสำคัญในระเบียบปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ โดยมี รองฯกิตติภพ สระสงครามภู กล่าวรายงาน และมี ผอ.โรงเรียน/คณะครูที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบงานพัสดุจากโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียนไม่เกิน 60 คน จำนวน 34 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ดำเนินการโดย นางสาวรำเพย กลิ่นไทย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวศลิษา ล้วนดี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มดังกล่าว ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2