วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการใช้สื่อทักษะการสื่อสารการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย /โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม/โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่157 และโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี (สพป.ลพบุรี เขต 2)