วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม Active Learning โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 โดยมีข้าราชการครูในอำเภอชัยบาดาลเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ หอประสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2