วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และนางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทย ปี 2566 ครั้งที่ 3 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมคาลิปโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และนางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทย ปี 2566 ครั้งที่ 3 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมคาลิปโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา