วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในอำเภอพัฒนานิคม อำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วงและอำเภอโคกเจริญ จำนวน 23 ราย ในหัวข้อ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบ Digital Pension

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในอำเภอพัฒนานิคม อำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วงและอำเภอโคกเจริญ จำนวน 23 ราย ในหัวข้อ “การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบ Digital Pension” ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2