วันที่ 6 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 คน ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน) จำนวน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 10 คน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียน และประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน