วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รักษาการ ประธานศูนย์สอบ O-NET พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ประธานคณะทำงาน รับ-ส่ง ข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบ O-NET และคณะทำงานศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดำเนินการรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เก็บรักษาในห้องที่มีความมั่นคง ปลอดภัย ด้วยความเรียบร้อย สพป.ลพบุรี เขต 2