วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สมสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านลังกาประชาสรรค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนและการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของคณะครู/นักเรียน พร้อมให้กำลังใจกับบุคลากรภายในโรงเรียนทุกท่าน ณ โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ อ.ชัยบาดาล สพป.ลพบุรี เขต 2