วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ท่าน ในการตรวจเอกสารของนักเรียนผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก พมจ.ลพบุรี (เงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน) ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ท่าน ในการตรวจเอกสารของนักเรียนผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก พมจ.ลพบุรี (เงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน) ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2