วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน(เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร /โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา และโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ สพป.ลพบุรี เขต 2