วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. บรรยายในหัวข้อ นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและปลูกฝังวัฒนธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. บรรยายในหัวข้อ นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและปลูกฝังวัฒนธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2