วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2