วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมผ่านระบบVideo Conference จาก สพฐ. เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชย และจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ตาม ว 8/2567 ลว 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2