หลักเกณฑ์อื่นๆ สพป.ลพบุรี เขต 2


หลักเกณฑ์อื่นๆ  สพป.ลพบุรี เขต 2
1.1 ปกหน้า

1.2 บันทึกข้อความ

1.3 หน้าเว็บไซต์ สพป.ลพบุรี เขต 2

1.4 คำนำ

1.5 งบหน้าหลักเกณฑ์อื่น ๆ

1. ว3-2548 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

2. ว14-27ส.ค.2552-การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

3. 321-7ก.ย.2552การกำหนดกรอบอัตรากำลังและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

4. 462-2556 การดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู

5. 22-12ม.ค.-2558 การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. 23-12ม.ค.2558 การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. 446-2558 การบันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) รายการที่ ๑๒ ตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน

8. ว17-2559 การจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

9. ว18-2560 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10. ว26-2560 กรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11. 1161-19 ต.ค.2561 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู พ.ศ. 2561

12. 4-8ม.ค.2563 การส่งคำสั่งบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการส่งรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ กศจ.

13. 24-15ม.ค.2563 รูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

14. คณะผู้จัดทำ

15. ปกหลัง

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow