วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นางประยงค์ สารภูมิ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมพนักงานเจ้าห …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในขอ …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯ ฐิติพร เขมกรรม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมผู้อำนวย …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายประยงค์ สารภูมิ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มภาร …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : OIT)

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อ สพป.ลพบุรี เขต 2

แบบสำรวจการให้บริการ สพป.ลพบุรีเขต 2

รายงานผลการสำรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  15130
โทร. 0 3677 1496 ,08 1947 0767 โทรสาร 0 3677 1497  E-mail : ict@lopburi2.go.th
ติดต่อภายในสำนักงาน
กลุ่มอำนวยการ  08 0663 2211                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล  08 0661 7117
กลุ่มนโยบายและแผน  08 0663 9944                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  08 4776 0005
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล 08 4776 0003      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  08 4776 1551
กลุ่มกฎหมายและคดี  08 0661 7117                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 4320 0981
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 4320 1613     หน่วยตรวจสอบภายใน 08 1947 1076             

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์: 41102