วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิ …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รองหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ได้มอบหมายให้ พสน.ในสังกัด ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงช่วงเปิดภาคเรียน ในวัน …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองฯ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 , ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะร่วมให้ …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านต่อศักดิ์ บุญเสือ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 

 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 

 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
 

 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
 

 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 (ฉบับที่4)

 

 
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 

 
6. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
 

 
7. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)
 

 
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 

 
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 

 
10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 

 
11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 

 
12. พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 

 
13. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 

 
14. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 
15. กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 
19.  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

 
20. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2542
 

 
21. การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
 

 
22. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 

กฎหมายและระเบียบอื่นๆ

 

23. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานตาม ว.21
 

 
24. อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา และการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
 

25. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
 

 
26. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 

 
27. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 

 
28. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
 

 
29. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

 
30. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

 

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มงาน สพป.ลพบุรี เขต 2 


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 


ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 


ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 2 ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง

2. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 2

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565

แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
สพป.ลพบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อ สพป.ลพบุรี เขต 2

แบบสำรวจการให้บริการ สพป.ลพบุรีเขต 2

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รายงานผลการสำรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  15130
โทร. 08 1947 0767 โทรสาร 0 3677 1497  E-mail : ict@lopburi2.go.th
ติดต่อภายในสำนักงาน

กลุ่มอำนวยการ  08 0663 2211                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล  08 0661 7117
กลุ่มนโยบายและแผน  08 0663 9944                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  08 4776 0005
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล 08 4776 0003      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  08 4776 1551
กลุ่มกฎหมายและคดี  08 0661 7117                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 4320 0981
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 4320 1613     หน่วยตรวจสอบภายใน 08 1947 1076             

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์: 90343