ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง

การเปิดเผยข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา


 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 เอกสารเผยแพร่งานวิจัย


 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ.2566


 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566


 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


 การขับเคลื่อนจริยธรรม


 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา


 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566


 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566


 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อ สพป.ลพบุรี เขต 2

แบบสำรวจการให้บริการ สพป.ลพบุรีเขต 2

รายงานผลการสำรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  15130
โทร. 08 0663 2211 โทรสาร 0 3677 1497  E-mail : ict@lopburi2.go.th
ติดต่อภายในสำนักงาน

กลุ่มอำนวยการ  08 0663 2211                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล  08 0661 7117
กลุ่มนโยบายและแผน  08 0663 9944                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  08 4776 0005
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล 08 4776 0003      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  08 4776 1551
กลุ่มกฎหมายและคดี  08 0661 7117                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
08 0661 7117
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 4320 1613     หน่วยตรวจสอบภายใน 08 1947 1076             

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์: 300532

20231230c1b1983-1024x434
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
previous arrow
next arrow