admin lbr2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ ในการนี้ นางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม ( ชั้น2 ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ. ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ประชุมซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็กตามคำสั่งมอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผอ.โรงเรียนและครูรักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่จำนวนนักเรียน ต่ำกว่า 60 คน จำนวน 32 โรงเรียนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ (ชั้น 2)สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดยอังคารนี้ได้นิมนต์พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เดชปุญโญ) เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล เจ้าอาวาส วัดลำนารายณ์ มารับบิณฑบาต แสดงธรรม และสมาทานศีล ณ สพป.ลพบุรี เขต 2

ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)ที่ออกปฏิบัติงานตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ณ สะพานท่าดินดำ /วัดนิคมพัฒนาราม /วัดท่ามะนาว /วัดอุดมสันติวรรณ / ไพวรินทร์รีสอร์ท และสนามกีฬาบริเวณทางรถไฟ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบัวชุม เพื่อดูสภาพพื้นที่ความเสียหายเนื่องจากวาตภัย (เนื่องด้วยอาคารหลวงพ่อคูณ ชั้น ๓ ได้เกิดความเสียหายเนื่องจากมีลมพายุพัดแรงทำให้ฝ้าอาคารหลวงพ่อคูณบริเวณด้านนอกเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง และมีรอยร้าวเข้ามาด้านในอาคาร อาจทำให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนและเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน) โดยมี ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับและรายงานความเสียหายดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และ ผอ.โรงเรียนและคณะครูเขตอำเภอชัยบาดาล ร่วมงานโครงการ ชัยบาดาลพร้อมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง จัดโดยอำเภอชัยบาดาล โดยมีข้าราชการทั้งภาครัฐและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ วัดท่ามะนาว ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ฯ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การใช้สื่อทักษะการสื่อสารภาษาอyงกฤษของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านหัวลำ อำเภอท่าหลวง /โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น /โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม และโรงเรียนพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ฯ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะครูโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ร่วมงานวันสถาปนา ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ อดีตข้าราชการผู้ล่วงลับ และเป็นสิริมงคล แก่กำลังพลและครอบครัว ณ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี