admin lbr2

นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม ด้านการบริหาร อาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนของครู และนักเรียน ให้มีความพร้อมในการเรียน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

วันที่ 16 – 24 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป …

นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม ด้านการบริหาร อาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนของครู และนักเรียน ให้มีความพร้อมในการเรียน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอน โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป …

นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอน โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน และการวัดประเมินผลในชั้นเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน และการวัดประเมินผลในชั้นเรียน Read More »

นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด อำเภอท่าหลวง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด อำเภอท่าหลวง Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายล …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายล …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ Read More »

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สำนักงาน ก.ค.ศ.

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุค …

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สำนักงาน ก.ค.ศ. Read More »

นายกิตติภพ  สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วัวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

นายกิตติภพ  สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »