admin lbr2

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1  ไต …

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน Read More »

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.ลพบุรี เ …

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Read More »

O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  …

O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

O13 คุ่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลย …

O13 คุ่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร Read More »

O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นางอนัฐ …

O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Read More »