ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ลดา พิลาชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ลดา พิลาชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี Read More »

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภูรองฯขันธมาศ หลวงเพชร และบุคคลากรศึกษา รับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 9/2566 ะหว่าง สพท.และ สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการ และรับฟังการรายงานผลกระทบอันเกิดจากอุทกภัยของโรงเรียนทางภาคใต้ อีกทั้งความห่วงใยจากผู้บริหารระดับสูงจาก สพฐ.และกระทรวงถึงครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวน ภาคเหนือและอีสานที่มีอากาศหนาวและแห้ง เน้นย้ำให้ดูแลสุขภาพและการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ จากนั้นประชุม ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภูรองฯขันธมาศ หลวงเพชร และบุคคลากรศึกษา รับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 9/2566 ะหว่าง สพท.และ สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการ และรับฟังการรายงานผลกระทบอันเกิดจากอุทกภัยของโรงเรียนทางภาคใต้ อีกทั้งความห่วงใยจากผู้บริหารระดับสูงจาก สพฐ.และกระทรวงถึงครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวน ภาคเหนือและอีสานที่มีอากาศหนาวและแห้ง เน้นย้ำให้ดูแลสุขภาพและการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ จากนั้นประชุม ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านคลองโดยมี ผอ.โรงเรียน คณะครู /นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ อาคารวิจิตรปัญญาวุฒิ โรงเรียนบ้านคลอง ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านคลองโดยมี ผอ.โรงเรียน คณะครู /นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ อาคารวิจิตรปัญญาวุฒิ โรงเรียนบ้านคลอง ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี Read More »

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวนงเยาว์ หลาวเพชร ผอ.อำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมโครงการ ชัยบาดาลพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความรักความสามัคคี ของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้หน่วยงานราชการภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ณ วัดอัมพวันวนาราม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวนงเยาว์ หลาวเพชร ผอ.อำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมโครงการ ชัยบาดาลพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความรักความสามัคคี ของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้หน่วยงานราชการภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ณ วัดอัมพวันวนาราม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี Read More »

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามเด็กนักเรียนที่ขาดเรียนเป็นเวลานาน โดยการพูดคุย ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศและโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามเด็กนักเรียนที่ขาดเรียนเป็นเวลานาน โดยการพูดคุย ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศและโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2566 โดยมี นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม ( ชั้น2 ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2566 โดยมี นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม ( ชั้น2 ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการการจัดทำต้นแบบหลักสูตรการอบรม/นวัตกรรมการจัด การเรียน การสอน โครงการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมโครงการการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน สู่การปฏิบัติ ในการนี้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.โรงเรียนคณะครู และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ในรูปแบบ Active Learning โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปัจจุบัน ฯลฯ ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการการจัดทำต้นแบบหลักสูตรการอบรม/นวัตกรรมการจัด การเรียน การสอน โครงการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมโครงการการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน สู่การปฏิบัติ ในการนี้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.โรงเรียนคณะครู และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ในรูปแบบ Active Learning โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปัจจุบัน ฯลฯ ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสำนักงานรจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันอังคาร โดยได้นิมนต์พระครูสุวัฒน์ จันทรโชติ​ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เจ้าอาวาสวัดยางราก มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม ให้มีสติสัมปชัญญะและระลึกตนอยู่เสมอ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป. ลพบุรี เขต 2

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสำนักงานรจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันอังคาร โดยได้นิมนต์พระครูสุวัฒน์ จันทรโชติ​ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เจ้าอาวาสวัดยางราก มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม ให้มีสติสัมปชัญญะและระลึกตนอยู่เสมอ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป. ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางสมมาตร เพียรชนะ และนางสาวพิมพ์ลดา พิลาชัย ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาระยะที่ 3 ตามนโยบาย 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครู/นักเรียน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น และโรงเรียนบ้านเขาขวาง ในการนี้นางเสน่ห์ คีรี อาสาสมัครโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ลงพื้นที่ร่วมนิเทศ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคนดี มีคุณภาพสู่สังคม โดยมีผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางสมมาตร เพียรชนะ และนางสาวพิมพ์ลดา พิลาชัย ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาระยะที่ 3 ตามนโยบาย 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครู/นักเรียน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น และโรงเรียนบ้านเขาขวาง ในการนี้นางเสน่ห์ คีรี อาสาสมัครโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ลงพื้นที่ร่วมนิเทศ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคนดี มีคุณภาพสู่สังคม โดยมีผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Read More »