รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)
(รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)