การบริหารงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ครั้งที่ 1


ครั้งที่ 2


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ


ไตรมาสที่ 1


ไตรมาสที่ 2


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4