การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 2 ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง


2. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน


3. ด้านการพัฒนาบุคลากร


4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ


5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต


6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน


8 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน