การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561