icon 146776หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 2
  

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. ว 9-2554 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

2. ว 5-2559 แก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ว 9-2559 ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

4. ว 24-2559 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสายงานการสอน

5. รายละเอียดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

6. ว 4562-2560 แนวทางการบริหารแสะสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

7. ว 24-2560 แก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


8. องค์ประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

9. ว 29-2560 หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

10. ว 30-2560 หลักเกณฑ์การย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

11. องค์ประกอบการย้าย 38 ค.(2)

12. องค์ประกอบการเลื่อนขึ้นตำแหน่ง 38 ค.(2)

13. ว 33-2560 หลักเกณฑ์การคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์

14. ว 4-61-หลักเกณฑ์คัดเลือกฯ ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ

15. ว 8-2562 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

16. ว 13-2562 หลักเกณฑ์การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

17. ว 6-2563 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

18. ว 11-2563 หลักเกณฑ์การคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

19. 208-2563 หลักเกณฑ์การคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

20. ว 12-2563 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.สพท

21. ว 13-2563 หลักเกณฑ์การคัดเลือก รอง ผอ.สพท

22.ที่ ศธ 04009-ว3564 ลว 1 ก.ค.2563 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

23. ว 16-2563 ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สายบริหารการศึกษา

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1.ว1 - 2556 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร

2.ว14 -2557 การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

3.ว16 - 2557 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

4.ว13 -2560 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

5.ว5 - 2561 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

6.ว8 - 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

7.ว10 - 2562 ซักซ้อมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยร

8.ว12 - 2562 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตำบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

9.ว1 - 2563 แนวปฏิบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10.ว3 - 2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

11.ว10 - 2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิในประเทศ

12 ว14 - 2563 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

13.ว15 - 2563 ซักซ้อมการบรรจุผู้สอบและแต่งตั้งผู้สอนแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1. ว6-2551 หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2. ว10-2551 หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคังบัญชา

3. ว 3-2554 พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

4. ว 22-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

5. ว 28-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

6. ว 14-2561 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

7. ว 19-2561หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

8. ว 26-2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

9. ว 2-2562 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท.และ ผอ.สพท.

10. ว 2-2563 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

11. ว 4-2562 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

12. ว 4-2563 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13. ว 8-63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

14.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2

15.คู่มือการใช้งานสำหรับผู้พัฒนา ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ด้วยระบบ TEPE Online

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

1. ว 6599-2560 กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

2. ว 15-2561 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ว 20-2561 หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ว 6-2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ว 7-2562 การเลื่อนเงินเดือนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิเศษเฉพาะราย

6. ว 9-2562 การให้ได้รับเงินเดือนของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

หลักเกณฑ์การให้คุณใหเโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1. ระเบียบ สนง.นายกฯอนุมัติการเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

2. ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

3. ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

4. ว 2031-2560 หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)

5. ว 1-2551 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. ว 25-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

7. ว9-2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

8. ว 17-2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

9. ว 17-2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานการสอน)

10. ว 17-2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

11. ว 17-2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาน สายงานนิเทศการศึกษา

12. ว 21-2556 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

13. บัญชีแนบท้ายการกำหนดอัตราเงินเดือน(ว 21-2556)

14. หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน(ว 21-2556)

15. บัญชีแนบท้ายการกำหนดอัตราเงินเดือน (ว 21-2556)

16. ว 21-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

17. แนวปฏิบัติการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ ปี 2563

18. กฎ ก.ค.ศ. เลื่อนเงินเดือน 2561

19. ว 627-2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

20. ว 5-2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21. ว 7-2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

22. ว 9-2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

23. ว 5-2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้


ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1278932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1506
2432
15223
1250468
53377
39275
1278932

Your IP: 3.236.84.188
2021-07-31 19:07