สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. วิสัยทัศน์
     นักเรียนลพบุรี เขต 2 อ่านออก เขียนได้ ทำเลขได้ ใฝ่ดี มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ เปิดโอกาสการบริหารแบบมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. พัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ทำเลขได้
     3. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
     4. พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
     5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าประสงค์
           1. ประชากรวัยเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
           2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนอ่านออกเขียนได้ทำเลขได้เหมาะสมกับระดับชั้น
           3. นักเรียนระดับปฐมมัยมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           4. นักเรียนในสังกัดเป็นคนดีมีคุณธรรม
           5. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชนะเลิศการประกวดแข่งขัน
           6. การบริหารงานดำเนินไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลยุทธ์
             จากวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จึงกำหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเด็กปฐมวัยให้พร้อมเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อ่านออก เขียนได้ ทำเลขได้
             กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
             กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
             กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. ผลผลิต
           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีการดำเนินงาน 6 ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
           1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
           2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
           3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
           4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
           5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

6. จุดเน้น และตัวชี้วัดการดำเนินงาน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้กำหนดจุดเน้น และตัวชี้วัดการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
           6.1 จุดเน้น
                    1) นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ ทำเลขได้
                    2) นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 95 เป็นคนดี มีคุณธรรม
                    3) นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระชาติ ไม่น้อยกว่า 30 รายการ
                    4) กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
           6.2 ตัวชี้วัด
                   1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย

                   2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้

                   3) ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง

                   4) ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
                   5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95 ได้รับการอบรม พัฒนา มีความรู้ความเข้าใจตามนโยบายด้านต่าง ๆ และนำไปสู่การปฏิบัติให้ปฏิบัติบังเกิดผล 
7. โครงการ

          1. การบริหารจัดการโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน

          2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

          3. การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

          4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและพัสดุ

          5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน

          6. พัฒนาสื่อ ICT เพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ

          7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดประเมินผล

          8. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

          9. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          10. โรงเรียนคุณธรรม

          11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต


ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Youtube

youtube
 
 

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2793924
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
548
1126
548
2783873
548
76727
2793924

Your IP: 34.204.181.91
2023-10-01 18:34