ปฏิญญาเขตสุจริต
images 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563 – 2565
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A     
O9 Social Network
แผนการบริหารงาน 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ        
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O17 E-Sevice
         - E-Money
         - E-Office
         - AMSS
     
 
   - EMIS
 
        - E-Salary

การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี        
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ        
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน       
O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น        
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
        

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

                  ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1203180
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
424
662
424
1191425
16900
41009
1203180

Your IP: 3.235.184.215
2021-06-13 14:20