การติดตามนักเรียนที่ตกหล่นและเด็กที่ออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.

ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่ตกหล่นและเด็กที่ออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชัยบาดาล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ท้องถิ่นอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความร่วมมือในการติดตามเด็กนักเรียนที่อ อกจากระบบ