การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) และเว็บไซต์ ของ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) และเว็บไซต์ ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) และเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งเว็บไซต์ ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้มีความทันสมัย และสะดวกต่อการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลบ 2