ข้อมูลนักเรียน แยก ชั้น เพศ รายโรงเรียน ภาพรวมเขตพื้นที่ย้อนหลัง ปีการศึกษา 2556 – ปัจจุบัน
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student_area.php?Area_CODE=1602

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556