ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการพลเรือน เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ส่วนราชการอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการพลเรือน
เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส่วนราชการอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 [ประกาศ]